Trong không gian \(O x y z\), cho hai điểm \(A(1 ; 0 ; 1)\)\(B(2 ;-1 ;-2)\). Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{A B}\)

A.

\((1 ;-1 ;-3)\).

B.

\((-1 ; 1 ; 3)\).

C.

\((1 ;-1 ;-1)\).

D.

\((1 ; 1 ;-3)\).

Giải thích:

Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{A B}=(2-1 ;-1-0 ;-2-1)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Tp. Cần Thơ - MĐ 5518