a) Hô hấp tế bào là gì?Viết phương trình tổng quát của hô hấp tế bào?

Giải thích:

- Hô hấp tế bào là: quá trình chuyển hóa năng lượng quan trọng trong tế bào sống, thông qua quá trình đó các phân tử hữu cơ sẽ được phân giải hoàn toàn thành CO2 và nước đồng thời năng lượng có trong các phân tử hữu cơ đó sẽ được giải phóng dần dần qua từng giai đoạn dưới dạng năng lượng ATP
- PTTQ: ..............................

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Triệu Sơn 4 - Đề thi HSG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6618