Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào dưới đây?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/d517a86836cf943f8994044253b207d2.png

A.

\(y=x^{4}+3 x^{2}\)

B.

\(y=-x^{4}-2 x^{2}\)

C.

\(y=\frac{1}{4} x^{4}-2 x^{2}\)

D.

\(y=-x^{4}+4 x^{2}\)

Giải thích:

Đồ thị hướng xuống nên \(a\lt 0\).

Đồ thị đi qua điểm \((-\sqrt{2} ; 4)\)\((\sqrt{2} ; 4)\) nên đồ thị là của hàm số \(y=-x^{4}+4 x^{2}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611