Cho đường tròn \((O)\) và điểm \(A\) nằm bên ngoài đường tròn \((O)\). Qua điểm \(A\) dựng hai tiếp tuyến \(A M, A N\) đến đường tròn \((O)\) với \(M, N\) là các tiếp điểm. Một đường thẳng \(d\) đi qua \(A\) cắt đường tròn \((O)\) tại hai điểm \(B\)\(C(A B\lt A C\), đường thẳng \(d\) không đi qua tâm \(O\) )

c) Hai tiếp tuyến của đường tròn \((O)\) tại \(\mathrm{B}\)\(\mathrm{C}\) cắt nhau tại \(\mathrm{K}\). Chứng minh rằng điểm \(K\) luôn thuộc một đường thẳng cố định khi đường thẳng \(d\) thay đổi và đường thẳng \(d\) thỏa mãn điều kiện đề bài

Giải thích:

image.png

Gọi \(K M\) cắt \((\mathrm{O})\) tại \(N^{\prime}\)

Vì tứ giác \(M B N^{\prime} C\) nội tiếp \(\Rightarrow \triangle K B N^{\prime}\sim\triangle K M B \Rightarrow K N^{\prime} \cdot K M=K B^{2}\)

Gọi \(K O\) cắt \(B C\) tại \(E\)

Dễ thấy \(\angle O E A=90^{\circ}=\angle O N A=\angle O M A \Rightarrow 5\) điểm \(O, M, N, E, A\) cùng thuộc một đường tròn (1)

Áp dụng hệ thức lượng trong \(\triangle K B O\) vuông tại \(\mathrm{B}\), đường cao \(B E\), ta có:\(K E \cdot K O=K B^{2}=K N^{\prime} \cdot K M \Rightarrow \triangle K N^{\prime} E \sim\triangle K O M\)\(\Rightarrow \angle O M^{\prime} N=\angle O M K=\angle N^{\prime} E K=180^{\circ}-\angle OE N^{\prime} \Rightarrow \angle O M N^{\prime}+\angle O E N^{\prime}=180^{\circ}\)

\(\Rightarrow\) Tứ giác \(M O E N\) 'nội tiếp hay 5 điểm \(M, O, E, N^{\prime},A\) cùng thuộc một đường tròn, kết hợp với (1) suy ra \(N \equiv N'\)hay \(K \in M N\) cố định

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - Hà Giang - MĐ 5604